Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

HALKLA İLİŞKİLER
Foto

HALKLA İLİŞKİLER

PR Danışmanlığı nedir? Nasıl Çalışır?

PR Danışmanlık çalışmalarımızla teknolojik gelişmeler ve yaratıcı düşüncelerle birlikte şirketlerin markalaşma süreçleri, toplumdaki konumlarını korumaları, şirketler üzerinde oluşacak imajı düzenlemek gibi farklı amaçlarla hizmet vermekte, şirketlerin başarı ve verimlerini artıracak yönde projeler hazırlamaktayız.

PR Danışmanlığı bir yönetim görevidir ve uzmanlar tarafından yerine getirilmelidir. Hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi bilgilendirir, kuruluşun gerek duyduğu araştırmaları yaparak önerilerde bulunur. Kuruluşun kar amacı yanında sosyal sorumluluğunun da olduğunu kanıtlayacak biçimde davranmasına yardımcı olur. Kamuoyu araştırmaları ve diğer araştırma yöntemleri ile çeşitli iletişim araçlarından yararlanır. Gerek danışman firma, gerekse kuruluş içi halkla ilişkiler birimi olsun, yönetimin bir parçası olarak faaliyet gösterir.

Kısacası PR Danışmanlığı sayesinde şirketlerin daha bilinçli bir şekilde hareket etmeleri sağlanmakta, şirketler başarıya daha yakın tutulmakta, sunulan projelerle şirket veriminin artırılması hedeflenmekte, kurum kimliğinin kamuoyundaki ve içinde bulundukları sektörde üst sıralarda yer alması için çalışmalar yapılması, şirketlerin toplum gözünde olumlu bir imaj çizmeleri için çeşitli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi gibi daha sayılamayacak pek çok konuda hizmetler verilmektedir.

PR Danışmanlık Hizmetiyle Kazandırdıklarımız

PR Danışmanlığı ile yapılacak etkinlik ve organizasyonlar sayesinde şirketlerin ortaya koyacağı yenilikçi ve sıra dışı fikirlerin hedef kitleye sunulması, sosyal medya ve web siteleri üzerinden firmayla ilgili önemli bilgilerin, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması, firmaların yaptıkları çalışmaların, ortaya koydukları ürün ve hizmetlerin toplum gözündeki kalitesinin artırılması gibi pek çok konuda firmalar üzerinde bulunan yük büyük oranda hafiflemektedir. Onlar adına bu çalışmaları planlayan, düzenleyen ve uygulamaya koyan danışmanlar sayesinde firmalar zamanı daha etkili şekilde kullanmakta, verim artışı için fırsat bulmakta aynı zamanda da daha etkili ve kaliteli çalışmaların içinde bulunmaktadır.

PR Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Kurum içi İletişim:
Başarılı kurumların bütünsel olarak yükselip çeşitli alanlarda yetkin faaliyetler gerçekleştirebilmesi için kurumun hedeflerine inanmış, kurum kültürünü benimsemiş iş arkadaşlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılayacak başarılı iş arkadaşlarının var olması için de kurum içi iletişimin sağlam ve yüksek verimli olması gerekir. Bu amaçla kurum içi iletişim faaliyetleri kapsamında; kurum kültürü, misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmeleri için uygun stratejiler geliştirilir. Gerçekleştirilen çalışmalarla kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasında çalışanların inanç ve katılımlarının artması amaçlanır.

• Marka Yönetimi:
Marka yaratmak ve en önemlisi de markayı yaşatmak hassas ve dinamik bir süreçtir. Öyle ki, markalaşma sürecinde atılan her adımın tutarlı ve stratejik olması gerektiği gibi; markanın uzun vadeli çalışma hayatında kalması için de yapılan çalışmaları sürdürülebilir kılmak gerekir. Marka iletişimi de bu noktada markanın kamuoyundaki itibarını korumak, geliştirmek, bir ürünü, hizmeti veya kurumu markalaştırmak için uygulanan iletişim stratejisileri olarak, şirketlerin kazanmış oldukları bu konumu daha etkili hale getirmelerini, küresel boyutta çalışmalar yapabilmelerini amaçlayan hizmetleri kapsamaktadır.

• Finansal İletişim:
Kurum ve kuruluşların ticari oluşumlarını ve amaçlarını düzenleyerek finansal verim oluşturulması ve artırılması aksiyomlarını sağlar. Bu nitelik bazında fon, masraf, bütçe yönetimleri vb. etmenlerin belirlenmesi ve denetlenmesi de bu birim ile gerçekleştirilir.

• Pazarlama ve Ürün İletişimi:
Kurumların sunduğu bir hizmetin veya ürünün kalitesini, tüketici gözünde artırmayı hedefleyen bir hizmet olarak, ürün ve hizmetleri için geliştirilmiş pazarlama stratejilerine paralel iletişim stratejilerini geliştirir, projeler planlar ve hayata geçirir. Aynı zamanda hizmet veya ürünün piyasaya sunulmadan önceki dönemden başlayarak satış sonrasındaki süreci de içine alan tüm iletişim çalışmalarının koordineli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlayarak verimi ve etkiyi artırmayı hedefler.

• Medya İletişimi:
Bir kurumun iş ve iletişim hedeflerine ulaşmasındaki önemli kriterlerin başında hiç kuşkusuz medya gelmektedir. Medya, diğer iletişim araçlarından çoğu zaman daha etkili ve daha inandırıcı olduğu gibi medya araçları sayesinde çok farklı kitlelere ulaşmak da mümkündür. Şirketin ve şirket faaliyetlerinin lansmanı için yapılabilecek çalışmalar, medya aracılığıyla en geniş kitlelere, en hızlı şekilde ulaştırılmaktadır. Bu alandaki çalışmalar bütünlük bir tarzda yürütülerek şirketin rekabet ettiği kurumlar arasında farklılıkları ve öne çıkan özellikleriyle iletişim hedeflerinin gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

• Konu Yönetimi:
Bir kurumun itibarını yaratmak ve yaşatmak yıllar alan zahmetli ve teferruatlı bir iştir. Sahip olunan itibarın zedelenmesi ve zarar görmesi ise çok hızlı ve kolay gerçekleşebilmektedir. Konu yönetimi ile kurumun potansiyel kriz konuları önceden tespit edilir ve iletişim stratejisi bu doğrultuda planlanarak, muhtemel krizlere karşı proaktif çalışmalar yürütülür.

• Kriz Yönetimi:
Kurumlar, öngörülebilir krizlerinin yanı sıra müşteri şikâyetlerinden doğal afetlere kadar pek çok krizle her an karşı karşıya kalabilir. Kriz iletişimi, krizler ortaya çıktığında etkili bir şekilde yönetilmesinden, kriz sonrası analizler yapılarak bu yönde gerekli çalışmaların yürütülmesine kadar tüm süreci kapsar. Olası bir kriz anında şirketi maksimum düzeyde korumak ve krizin etkilerinden mümkün mertebe kaçınmak için yapılan bütün çalışmalardır. Ayrıca krizin en kısa sürede ve en az etkiyle atlatılması konusunda yaptığımız hizmetlerdir.

• Sponsorluk Yönetimi:
İş ortaklığı ve iş bağlantıları güçlendirme adına toplum ve hedef kitle karşısında üst düzey bir değer oluşturabilmesi amaçlanır. Gelen sponsorluk teklifleri değerlendirilir, artı ve eksileri belirtilerek kuruma raporlanır. Projelerine sponsorluk arayan kurumlar için ise sponsorluk dosyaları oluşturulur ve uygun partnerler bulunur. Yapılan bu çalışmalarla, kurumların iş ve iletişim hedefleri kapsamında doğru projelere sponsor olması sağlanır.

• İtibar yönetimi:
Firmaların sektör imajı kazanabilmesini ve edinmiş oldukları statüyü bozabilecek olumsuzluklardan kaçınmasını hedefleyen i tibar yönetimi, şirketlerin toplumdaki bilinirliğinin en önemli araçlardan biri olarak, PR Danışmanlığının nihai amaçlarından biridir.

• Etkinlik Yönetimi:
Kurumlar dinamik yapısı ile yaşayan, öne çıkan hedef kitlesine vereceği mesajları iletmenin kanallarından biri de etkinlik düzenlemek veya uygulanan bir etkinlik içinde kurum olarak yer almaktır. Kurumun iletişim hedeflerine katkı sağlayacak etkinlikler planlanır ve belirlenen hedefler doğrultusunda yönetilerek hayata geçirilir.