Tel : 0535 573 24 97

EN İYİ GELECEK İÇİN EN İYİ DANIŞMANLIK

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
Foto

PROJE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Proje Yönetimi Danışmanlığı; KOBİ'lere ve sivil toplum kuruluşlarına sağlamış olduğumuz kapsamlı bir proje hazırlama ve proje yürütme hizmetidir. Proje Yönetimi Danışmanlığı ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan hibe programlarına proje hazırlama ve hibe almaya hak kazanan projeler için proje yürütme danışmanlığı hizmetini içermektedir. Firmamız müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hibe olanaklarını araştırarak sizin için en uygun mali desteği bularak, proje başvuru aşaması, projelerinizin tasarlanması, hazırlanması ve uygulanması sürecinde hizmet vermektedir.

Proje Yönetİm Danışmanlığı sürecİnde verdİğİmİz hİzmetler aşağıdakİ gİbİdİr:

• Proje destek, hibe ve kaynak araştırması
• Proje fikrinin proje mevzuatına uygun olarak projelendirilmesi
• Proje dosyasının hazırlanması
• Proje başvurusunun yapılması
• Proje sözleşme sürecinin yürütülmesi
• Projenin yönetilmesi

PROJE DANIŞMANLIK ALANLARIMIZ

a) KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI / PROGRAMIN AMACI

• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Foto

b) KOBİGEL- KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

• Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

DESTEK UNSURLARI

• Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz eder.

Foto

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

• Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
• Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

c) GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI / PROGRAMIN AMACI

• Girişimciliğin desteklenmesi
• Girişimciliğin yaygınlaştırılması
• Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kİmler Yararlanabilir?

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),
• Girişimciler
• İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

Programın Kapsamı

A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
B.Yeni Girişimci Desteği,
C.İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
D.İş Planı Ödülünden oluşur.

1.A) Uygulamalı Gİrİşİmcİlİk Eğİtİmİ

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri;
• KOSGEB birimleri tarafından düzenlenen,
• Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, KOSGEB tarafından yürütülen,
• KOSGEB ile işbirliği içerisinde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler,
• Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri’dir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir.

2.B) Yenİ Gİrİşİmcİ Desteğİ

Destekten Kİmler Yararlanabilir?

Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ya da İŞGEM’de yer alacak Girişimciler yararlanabilir.

Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.

Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak İnkübatör’lerde yer alacak öğretim elemanları için bu şart aranmaz.


Destek Unsurları Nelerdİr?

Foto

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.

(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.

(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.

(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.

(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 (yüz bin) TL destek sağlanır.


C) İş Gelİştİrme Merkezİ (İŞGEM) Desteğİ

KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.


Desteğe Kİmler Başvurabİlİr?

• Belediyeler,
• Yüksek Öğretim Kurumları,
• Özel İdareler,
• Meslek Kuruluşları,
• İnkübatörler.


Destek Unsurları, Oranı, Süresİ ve Üst LİMİTİ

İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay,
İŞGEM İşletme Desteği süresi en fazla 36 ay’dır.

Foto


İŞGEM Kuruluş Desteğİ

1.Bina tadilatı için 500.000 (beş yüz bin) TL,
2.Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 (yüz bin) TL,
3.Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000(beş bin)TL’yi geçmemek üzere en fazla 3(üç) personel için, toplam 50.000 (elli bin) TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 (altı yüz elli bin) TL’dir.


İŞGEM İşletme Desteğİ

a)Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 (üç bin) TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 (beş) personel için, toplam 100.000 (yüz bin) TL
b)İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 (elli bin) TL,
c)İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 (yirmi bin) TL,
d)İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000 (otuz bin) TL, olmak üzere geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.


Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru

İŞGEM kuruluş ve işletme desteği için KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvuru yapılması esastır.
Destekten yararlanmak isteyen işletici kuruluş, www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olur


D) İŞ PLANI ÖDÜLÜ

Yüksek Öğretim Kurumları tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir.
İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur.
İş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilere, en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile;
• Birinciye 15.000 TL,
• İkinciye 10.000 TL,
• Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir.


2) AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ (IPA ve IPARD PROJELERİ)

Foto

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.


TÜRKİYE'NİN KATILIM SAĞLADIĞI BİRLİK PROGRAMLARI:

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır.

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

Türkiye'nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:
• Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder,
• Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı'na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,
• Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
• Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,
• Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başlar.

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım sağlamıştır.
Bunlar:
Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,
Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,
Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan Rekabetçilik ve Yenilik Programı,
Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7. Çerçeve Programı,
Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,
Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,
Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,
Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013 Programı,
Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı olarak sıralanmaktadır.

• Türkiye'nin 2014-2020 yılları arasında katılım sağlayacağı Programlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

1) Erasmus+ Programı:

• Birlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere eğitim ve öğretimde işbirliği, hareketlilik faaliyetleri,
• dönemsel ortaklıklar ve gençlik faaliyetlerini destekleyecektir.
Foto


2) Ufuk 2020 Programı:

• Bilimsel araştırmaların ve yenilikçilik faaliyetlerini yeni dönemde tek bir çatı altında toplayan Program, bilim insanlarının AB düzeyinde hareketliliğini de desteklemektedir.
Foto


3) İşletmelerİn ve KOBİ'lerİn Rekabet Edebİlİrlİğİ (COSME) Programı:

• Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri desteklemektedir.
Foto


4) Fiscalis 2020 Programı:

Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.
Foto


5) Gümrükler 2020 Programı:

Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir.
Foto


6) İstİhdam ve Sosyal Yenİlİk (EaSI) Programı:

Program kapsamında, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.


2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan BİRLİK PROGRAMLARI Listesi:

Program kapsamıdele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına desteklenmektedir.
1. Ufuk 2020
2. COSME
3. Erasmus+
4. Galileo
5. Kopernik
6. Pericles 2020
7. Herkül III
8. Fiscalis 2020
9. Customs 2020
10. LIFE
11. Sığınma ve Göç Prg.
12. İç Güvenlik-Emniyet İşbirliği
13. İç Güvenlik-Sınır ve Vize
14. Adalet
15. Haklar ve Vatandaşlık
16. Vatandaşlar için Avrupa
17. Büyüme için Sağlık
18. Tüketici Programı
19. Yaratıcı Avrupa
20. Sivil Koruma Mekanizması
21. İstihdam ve Sosyal Yenilik
22. Bütünleşik Avrupa

3) KALKINMA AJANSLARI PROJELERİ

Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki işbirliğini geliştirerek kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla 5449 sayılı Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine haiz bir kurumdur.

Foto
İzmir Kalkınma Ajansı İzmir ilinde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak, ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek için çalışan İzmir Kalkınma Ajansı, ulusal kalkınma planıyla uyumlu, katılımcılık esasına dayalı 2010 -2013 İzmir Bölge Planı’nı hazırlayarak, bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetlere teknik ve mali destek sağlamaktadır.

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir. Ajansımız tarafından sağlanan destekler proje teklif çağrısı,güdümlü proje desteği, doğrudan faaliyet desteği ,teknik destek,faiz desteği ve faizsiz kredi desteğidir.

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİNİ GELİŞTİRME KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri kimlerdir?
Cevap 1: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri : Bu kapsamda adı geçen mali destek programına; İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, Sanayi sitesi yapı/işletme kooperatifleri, Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri uygun başvuru sahibi olarak proje teklifinde bulunabilecektir.

Soru 2: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun proje ortakları kimlerdir?
Cevap 2: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun proje ortakları Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1.2’de belirtilmiştir. Bu kapsamda söz konusu başvuru rehberi bölüm 2.1.1.1’de belirtilen uygun başvuru sahiplerine ek olarak, kamu kurum ve kuruluşları (meslek liseleri dışındaki liseler, anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar bu program kapsamında uygun ortak değildir), üniversite rektörlükleri ve üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları uygun proje ortağı olarak proje tekliflerinde yer alabilecektir. Detaylı bilgi için lütfen Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.1’i inceleyiniz lütfen.

Soru 3: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programına hangi tutardaki projeler ile başvuruda bulunulabilir, destek yüzdeleri nedir?
Cevap 3: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak mali kaynaklar Başvuru Rehberi Bölüm 1.4’de belirtilmiştir. Bu program kapsamında asgari destek miktarı 250.000 TL, azami destek miktarı 1.000.000 TL'dir. Küçük ölçekli altyapı bileşeninde ajans proje bütçesinin %25’inden az ve %75’inden fazla olmamak üzere destek sağlayacaktır. Başvuru sahibi kurumun destek alabilmek için sunması gereken asgari bütçe tutarı KDV dahil 333.333,33 TL, azami bütçe tutarı KDV dahil 4.000.000 TL olmalıdır. Proje teklif bütçeleri hazırlanırken; bütçe revizyonu sonrası toplam bütçenin bu tutarın altına düşmesi durumunda proje teklifinin destek almaya hak kazanamayacağı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Soru 4: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet midir?
Cevap 4: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Bölüm 2.1.3.1’de belirtildiği üzere Katma Değer Vergisi (KDV) kar amacı gütmeyen tüm kuruluşlar için uygun maliyet kabul edilmektedir, dolayısıyla proje teklif bütçeleri hazırlanırken maliyetler KDV dâhil olarak bütçeye yansıtılmalıdır.

Soru 5: Proje süresince projenin yürütülmesinde ihtiyaç olan uygun bir aracın kiralanmasına ilişkin maliyetler uygun maliyet midir?
Cevap 5: Küçük Sanayi Bölgelerini Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında uygun maliyetler Başvuru Rehberi 2.1.3.1 bölümünde belirtilmiştir. Bu kapsamda projenin uygulanması için gerekli olması şartıyla araç kiralanması ve bununla ilgili yakıt maliyetleri uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Soru 6: Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş İzmir Kalkınma Ajansının Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programına, Küçük Ölçekli Sanayi Bölgelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programına birer proje ile başvuruda bulunabilir mi?
Cevap 6: Kar amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş adı geçen mali destek programlarının başvuru rehberlerinin Başvuru Sahibinin uygunluğu bölümünde uygun başvuru sahibi olarak yer alması durumunda birer proje ile ilgili mali destek programlarına başvuruda bulunabilir. Bununla birlikte Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. Maddesine istinaden 2015 yılı içerisinde yapılan proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili programa özel kurallar saklı kalmak kaydıyla, İZKA’ya tek başına toplamda en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve bunlardan en fazla iki tanesi için İZKA’dan mali destek alabilir.

Soru 7: İsminde ticaret merkezi ibaresi bulunan bir toplu işyeri yapı kooperatifinin üyelerinin çok büyük bir çoğunluğu oto tamircileri ve benzer tamirat bakım işleri ile uğraşan küçük işletmeler. Bu kooperatif program için uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 7: Program kapsamında uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmış olan "Sanayi üretimi amaçlı kurulmuş toplu işyeri yapı/işletme kooperatifleri" olma koşulunun sağlanması ve bunun için de ilgili kooperatifin ağırlıkla imalat, bakım, onarım tipi sanayi faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda yönetim organı olarak örgütlenmiş olması gerekmektedir. Bu hususların sağlanmış olduğuna ilişkin ilgili tüm destekleyici bilgi ve belgelerin proje başvuru dosyanızda sunulmuş olması gerekmektedir. Bu koşulları sağladığı değerlendirilen projeler uygun kabul edilecektir.